Przedszkole Miejskie Nr 171
Łódź ul. Gorkiego 41

Opłaty
Projekt i wykonanie strony: Aleksandra Wardęcka
Lokalizacja: www.edu.lodz.pl
Copyright 2010 PM Nr 171 w Łodzi
Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja dla rodziców
o wysokości opłat za przedszkole od września 2013 r.
W związku z wejściem w życie Uchwały NrLXVII/1446/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w
sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź od dnia
01.09.2013 r. ulega zmianie wysokość opłat za przedszkole.
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:
Dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki wynosi 5,90 zł./śniadanie, obiad, podwieczorek/.
1/. za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń poza godzinami bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki  ustala się opłatę w wysokości 1 zł.
2/. z opłat za świadczenia wykraczające poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zwolnieni są
użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.
Rodzice lub prawni opiekunowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się z
wnioskiem o przyznanie pomocy do:
- właściwej filii MOPS w Łodzi - o dofinansowanie opłat za wyżywienie w przedszkolu
- dyrektora przedszkola o zastosowanie obniżonej odpłatności za świadczenia.
Tryb stosowania obniżonej odpłatnoci określa "Regulamin stosowania obniżonej odpłatności za świadczenia
Przedszkola Miejskiego Nr 171".